Privātuma politika
Kā Mūsa Motors Rīga klients, Jūs uzticat Mūsa Motors Rīga SIA (turpmāk – MMR vai mēs)
savus personas datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt saskaņā ar mūsu Privātuma
politiku (turpmāk – Politika).
Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs ievācam un
apstrādājam, kādiem mērķiem tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam un citu informāciju
par Jūsu datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi,
aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko MMR
informēs Jūs, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.
Personas dati – jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda
informācija par personu, kura jau ir identificēta.
1. Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un kādēļ?
MMR automašīnu tirdzniecība un servisa pakalpojumi
Lai Jūs varētu iegādāties automašīnu, izmantot mūsu servisa pakalpojumus vai iegādāties
automašīnu rezerves daļas, kā arī nodrošinātu automašīnas papildus garantiju, mums ir
nepieciešami Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, tālruņa
numurs, e-pasta adrese, adrese, informācija par automašīnu, u.c.), lai noslēgtu un izpildītu ar
Jums līgumu. Tāpat iepriekšminētie Jūsu dati tiks izmantoti, lai izpildītu likumā noteiktās,
piemēram, grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasības.
Ja automašīnas iegādes vai servisa apmeklējuma rezervācijs procesā Jūs uzticēsiet mums
savu kontaktinformāciju, sniedzot minēto informāciju pārdevējam vai pieņēmējam autoservisā
vai aizpildot kontaktformas mūsu mājaslapā (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālrunis, ar
automašīnas izvēli saistītā informācija, u.c.), mēs šo informāciju uz Jūsu piekrišanas pamata
izmantosim, lai ar Jums sazinātos, sarunātu testa braucienu vai precizētu jebkādu ar
automašīnas izvēli vai servisa apmeklējumu saistīto informāciju.
Lai noformētu automašīnas testa braucienu, papildus iepriekšminētajiem datiem, mums ir
nepieciešami Jūsu autovadītāja apliecības dati, lai izpildītu līgumu, ar kuru Jūs veicat testa
braucienu.
Pēc Jūsu vēlmes, lai reģistrētu automašīnu uz Jūsu vārda, mēs apstrādāsim automašīnas
reģistrācijai nepieciešamos Jūsu personas datus, tajā skaitā Jūsu personu apliecinošos
dokumentus, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības saistībā ar automašīnas
reģistrāciju.
Datu apstrādes termiņš – visu laika periodu, kamēr Jums tiek sniegti pakalpojumi un ilgāku
laika periodu, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu un tiesību aizsardzībai saistībā ar pret
mums izteiktām prasībām, pretenzijām.
Komerciālie paziņojumi
Ja, Jūs piekrītat saņemt MMR jaunumus, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārds,
uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, adrese), sniedzot Jums šādu informāciju Jūsu
izvēlētā veidā – pa e-pastu, nosūtot īsziņu vai pa pastu.
Datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana.
Datu apstrādes termiņš – visu laika periodu, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana.
Videonovērošana
Lai rūpētos par drošību, Mūsu automašīnu tirdzniecības vietās un servisa telpās, tiek veikta
videonovērošana.
Datu apstrādes tiesiskais pamats – mūsu leģitīmās intereses nodrošināt kārtību un drošību
ēkās un teritorijā.
Datu apstrādes termiņš – videonovērošanas ieraksti tiek saglabāti laika periodu, kas ir
pietiekams, lai konstatētu iespējamos likumpārkāpumus un nodrošinātu pierādījumus.
Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte
Mēs pastāvīgi veltām visas pūles, lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus, tādēļ jūsu
personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, ar pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu
saistītā informācija,), mēs izmantojam veicot statistikas datu, tirgus un klientu rīcības izpēti.
Datu apstrādes juridiskais pamats – mūsu leģitīmās intereses analizēt datus, lai vērtētu mūsu
uzņēmējdarbību un uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Datu apstrādes termiņš – ne ilgāk kā 5 gadi.
2. No kādiem avotiem mēs apkopojam Jūsu personas datus?
Visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Datus Jūs mums iesniedzat tieši.
3. Kādos gadījumos un kādiem datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu personas datus?
Lai sniegtu pakalpojumu vai Jūsu izvēles gadījumā, mēs nodosim Jūsu datus apdrošināšanas
pakalpojumu sniedzējiem, līzinga pakalpojumu sniedzējiem, kā arī citiem pakalpojumu
sniedzējiem, kā arī iepriekšminēto pakalpojumu sniegšanas starpniekiem, piemēram,
apdrošināšanas brokeriem. Tāpat ja Jūs vēlēsieties, lai mēs piereģistrējam Jūsu automašīnu,
mēs Jūsu datus nodosim Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijai.
Jūsu datus mēs varam nodot autoražotāju uzņēmumiem, kā arī apstrādei citiem datu
saņēmējiem, kuri palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Tādas personas var būt datubāžu
programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru
uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu
sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Katrā
gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams
konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu iesaistītie datu
apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos
izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir
pienākums nodrošināt Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu
neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.
Dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram,
policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja
tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvo aktu
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
4. Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā un Eiropas
Ekonomiskās zonas teritorijā. Dati ārpus Eiropas Savienības teritorijas un Eiropas
Ekonomiskās zonas teritorijas var tikt nodoti tikai saskaņā ar datu aizsardzību regulējošo
normatīvo aktu prasībām.
5. Cik droši ir Jūsu dati?
Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs
izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu
Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā
arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām, tajā skaitā MMR apņemas nodrošināt klientu personas
datu konfidencialitāti.
Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes
procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto
mērķu sasniegšanai.
6. Kādas tiesības Jums sniedz datu aizsardzības normatīvie akti un kā varat tās izmantot?
Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Jums tiesības, kuras Jūs varat brīvi izmantot,
vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespējas izmantot Jūsu tiesības.
Tiesības iegūt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un, ja
apstrādājam, tad kādus
Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas
datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju
par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu
apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam
Jums šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.
Tiesības pieprasīt labot personas datus
Ja ir mainījušies Jūsu norādītie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir
neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.
Tiesības atsaukt piekrišanu
Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir
tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde
tiks pārtraukta. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt komerciālus
paziņojumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jūsu iespējus saņemt MMR
pakalpojumus.
Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta vai anulēta, mēs dzēšam datus, kas tiek
apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu
citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.
Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku
periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums
izteiktām prasībām, pretenzijām.
Tiesības iesniegt sūdzību
Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības
normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies
kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas
būs.
Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam
nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas
Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).
Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)
Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem,
piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats,
Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus.
Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem
mērķiem, piemēram, lai nodrošinātu pierādījumu esamību pretenzijas gadījumā, mēs varam
saglabāt attiecīgos datus, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.
Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi
Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja
personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat
iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot
Jūsu datu apstrādi. Tomēr norādām, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šādu
ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums MMR sniegtos
pakalpojumus.
Tiesības uz datu pārnesamību
Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā
formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju
nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim
Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu
pieprasījumā norādīto informāciju.
7. Kādos veidos Jūs varat sazināties ar mums?
Personas datu pārzinis ir SIA Mūsa Motors Rīga, reģistrācijas numurs 40003161493, adrese
Skanstes iela 33, Rīga, Latvija.
Par visiem personas datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:
Rakstot uz elektroniskā pasta adresi: mmr@mmg.lv,
Zvanot uz mūsu informatīvo tālruni: +371 67043111
8. Sīkdatnes
Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazas informācijas datnes, kas tiek nosūtītas uz
Jūsu datoru vai citu iekārtu, piemēram, mobilo tālruni, kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni, un
tās tiek saglabātas Jūsu lietotajā tīmekļa pārlūkprogrammā nolūkā saglabāt datus, lai mēs
varētu Jūs atpazīt kā MMR klientu brīdī, kad Jūs, it sevišķi, atkārtoti, apmeklējat mūsu
tīmekļvietni. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku mūsu
tīmekļvietnes pārlūkošanu, sniegt Jums pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu
tīmekļvietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan tīmekļvietni, gan Jūsu
apkalpošanu, gan arī MMR sniegtos pakalpojumus.
Mūsu tīmekļvietnē tāpat tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes. Tās tiek lietotas, lai veidotu
ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi nolūkā parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un
nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļvietni. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj
ierakstīt trešo personu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savas
sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā.